ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

    องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ก่อตั้งเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2538

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

 


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

“ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   พัฒนาพื้นฟูประวัติศาสตร์

  เกษตรเพื่ออาหารที่ยั่งยืน   สู่ประชาคมอาเซียน ”

    คำขวัญ

“ ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจบริการ  เพียบพร้อมผลงาน  สืบสานวัฒนธรรม ”

    พันธกิจหลักการพัฒนา

          1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้มาตรฐาน  จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอ  ต่อความต้องการของประชาชน

          2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  มีรายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

          3.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สามารถปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          4.  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพโดยยึดหลัก    ธรรมาภิบาล  มีความโป่งใส  มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหารายได้คุณภาพและมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          5.  พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดาให้เข้มแข็ง   มีจิตสำนึก   มีศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

          6.  ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีคุณภาพ  คุณธรรม  โปร่งใส  และยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

          7.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น

          8.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดาให้เป็นเมืองน่าอยู่  มรสภาพภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราศจากมลภาวะ

          9.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 396 481 483 964 คน
หมู่ที่ 2 270 291 300 591 คน
หมู่ที่ 3 208 221 235 456 คน
หมู่ที่ 4 128 211 198 409 คน
หมู่ที่ 5 86 117 104 221 คน
หมู่ที่ 6 335 379 364 743 คน
หมู่ที่ 7 260 271 238 509 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

          องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดาตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา     อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร

          เขตการปกครอง  มีพื้นที่คลอบคลุม 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7

          อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยอิโล๊ก บริเวณพิกัด NR 222775 ไปทางทิศเหนือ ผ่านสันเขาหมอเฒ่า จนถึงบริเวณพิกัด NR 205816 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันเขา จนถึงแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณพิกัด NR 217831 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแควใหญ่ ถึงปากลำห้วยสะด่องไหลลงแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณพิกัด NR 222825 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลำห้วยสะด่อง ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำห้วยสะด่อง ไปจดกับลำห้วยสลักพระ บริเวณพิกัด NR 266857 ไปทางทิศตะวันออกตามลำดับห้วยสลักพระ สิ้นสุดที่ต้นน้ำลำห้วยสลักพระบนสันเขาสลอบ บริเวณพิกัด NR 391792 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากต้นน้ำลำห้วยสลักพระบนสันเขาสลอบ บริเวณพิกัด NR 391792 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาสลอล จดลำห้วยหุบแร้ง บริเวณพิกัด NR 392785 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยหุบแร้ง ถึงบริเวณพิกัด NR 369745 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดตรงผ่านพุท้องแมว สิ้นสุดที่ลำห้วยโอ่งฟ้า บริเวณพิกัด NR 303725 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร

          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังด้ง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มจากลำห้วยโอ่งฟ้าบริเวณพิกัด NR 303725 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำห้วยโอ่งฟ้า  ข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 บริเวณพิกัด NR 279684 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยโอ่งฟ้า ไปจดกับแม่น้ำแควใหญ่ บ้านช่องกระทิง บริเวณพิกัด NR 203655 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันเขา บริเวณพิกัด NR 214652 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่   สันเขาใหญ่ ( เขาช่องกระทิง) บริเวณพิกัด NR 201688 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาใหญ่ (เขาช่องกระทิง) บริเวณพิกัด NR 201688 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาใหญ่ จดสันเขาบ้านกลาง บริเวณพิกัด NR 169695 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขาบ้านกลางข้ามถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านวังใหญ่บ้านท่าทุ่งนา บริเวณพิกัด NR 159711 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาไปจดกับสันเขาหน้าทุ่ง บริเวณพิกัด NR 146725 ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาจดลำห้วยทับศิลา บริเวณพิกัด NR 155745  ไปทางทิศเหนือตามลำห้วยทับศิลาไปจนถึงสันเขาเกราะแกราะ (ต้นน้ำลำห้วยอิโล๊ก) บริเวณพิกัด NR 222775  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร

          เนื้อที่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 231.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,481.25 ไร่ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 42.75 คน / ตารางกิโลเมตร  

          ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลช่องสะเดา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และมีภูเขาจากแนวติดต่อทางตะวันออก  และตะวันตกเฉียงใต้  และมีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่าน

          ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล  สภาพดินของตำบลช่องสะเดา ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการปลูก พืชไร่

          การตั้งถิ่นฐานของประชากรในตำบลช่องสะเดา พบว่า ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามเส้นทางการคมนาคม  โดยเฉพาะบริเวณสองข้างทาง

การเมืองการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดาตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 231.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,481.25 ไร่ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 42.75 คน / ตารางกิโลเมตร 

          เขตการปกครอง  มีพื้นที่คลอบคลุม 7 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

    โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

        ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  อาชีพรับจ้าง และ พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ

    การพาณิชยกรรมและบริการ

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  มีผู้ประกอบการร้านค้าพอสมควร  เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง  และการเดินทางของประชาชนยังต้องอาศัยรถประจำทางอยู่

    การท่องเที่ยว

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ อันสวยงามหลายแห่ง คือ  น้ำตกลำโปร่งฟ้า  ถ้ำตาด้วง   ถ้ำฝ้าย แคมป์ช้างทวีชัยและอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะมานั่งช้าง ล่องแพชมธรรมชาติของตำบลช่องสะเดาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ชาวบ้าน  มีรายได้และนำของพืชไร่มาจำหน่ายค้าขายให้นักท่องเที่ยว 

        นอกจากตำบลช่องสะเดา  จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม เช่น  ถ้ำฝ้าย ถ้ำตาด้วง ฯลฯ  โรงแรมริเวอร์แควปาร์ครีสอร์ท  ร้านอาหารคุณลุง ร้านอาหารมาลี  ร้านอาหารสี่ อ.   ร้านมาลาขนมไทย

    ธุรกิจในเขต  อบต. ปั๊มน้ำมัน (หลอด) และก๊าซ  จำนวน  12  แห่ง

    มวลชนจัดตั้งขึ้น

- ลูกเสือชาวบ้าน                   

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน        

- ตำรวจชุมชนประจำตำบล                  

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา

    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา       จำนวน           1       แห่ง

    (1) โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา    

ผู้บริหารชื่อ  นายณรงค์ฤทธิ์  เด่นดวงใจ

    โรงเรียนระดับประถมศึกษา      จำนวน           4       แห่ง

    (1) โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา

ผู้บริหารชื่อ  นายณรงค์ฤทธิ์  เด่นดวงใจ

    (2) โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 บ้านหมอเฒ่า 

ผู้บริหารชื่อ  นายกณวรรธน์  แก่นแก้ว

    (3) โรงเรียนบ้านช่องกระทิง     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 บ้านช่องกระทิง

ผู้บริหารชื่อ  นางจิตติมา  เสมอตระกูล

    (4) โรงเรียนบ้านทับศิลา            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7 บ้านทับศิลา 

ผู้บริหารชื่อ  นายบุญเชิด  สิทธิสม

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อนเกณฑ์)  จำนวน  1 แห่ง

    (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทุ่งนา(ตลาดนัดชุมชน)     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา

    มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่..หมู่ที่ 3 บ้านโป่งปัด

    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกรียติประจำตำบลช่องสะเดา จำนวน 1 แห่ง 

    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

ศาสนา

   วัด (สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)     จำนวน  5 แห่ง  ได้แก่....

    (1)  วัดหมอเฒ่า                                         ตั้งอยู่หมู่ที่  2

    (2)  วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด)       ตั้งอยู่หมู่ที่  3

    (3)  วัดทับศิลา                                           ตั้งอยู่หมู่ที่  6

    (4)  วัดช่องกระทิง                                       ตั้งอยู่หมู่ที่  4

    (5)  วัดป่าศรีญาณสังวร                                ตั้งอยู่หมู่ที่  7

    สำนักสงฆ์ (สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) 

    จำนวน  3 แห่ง  ได้แก่....

    (1)  สำนักสงฆ์เขาพุพรหม                             ตั้งอยู่หมู่ที่  5

    (2)  สำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิต                            ตั้งอยู่หมู่ที่  1

    (3)  สำนักสงฆ์ห้วยกุ้ง                                  ตั้งอยู่หมู่ที่  1

    มัสยิด (สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)       

    จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่....

    (1)  มัสยิด                                                ตั้งอยู่หมู่ที่  2

    ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 

    1. งานประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นทุกปี

    2. ประเพณีลอยกระทง

   3. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

   4. ประเพณีตักบาตรเทโว

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

    การคมนาคม การจราจร การคมนาคมตำบลช่องสะเดา มีการคมนาคมที่สำคัญ 3 ทาง คือ 

    (1) ทางรถยนต์ มีเส้นทางที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 วิ่งผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 5 ใช้เป็นเส้นทางติดต่อ กับอำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลวังด้ง   

    (2) ทางรถยนต์ มีเส้นทางที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3457 วิ่งผ่านหมู่ที่ 3,5,6,7 และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ตั้งอยู่ที่ พิกัด 00+000+002.3 

    (3) ทางรถยนต์  มีเส้นทางที่สำคัญ  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ....-..... วิ่งผ่านหมู่ที่ 4

        การบริการมีรถโดยสารประจำทาง วิ่งผ่าน   2   สาย   คือ กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์ สายกาญจนบุรี – เอราวัณ

    การโทรคมนาคม

        ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           จำนวน           1        แห่ง

    การไฟฟ้า

        การไฟฟ้าตำบลช่องสะเดามีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าและกักเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง คือเขื่อนท่าทุ่งนา

    สาธารณสุข

    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง

        (1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านท่าทุ่งนา  ตำบลช่องสะเดา รับผิดชอบหมู่ที่  1,2,3,5

        (2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา  รับผิดชอบหมู่ที่  4,6,7

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    -  มีที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านโป่งปัด   มีอาสาสมัครรักษาความสงบประจำแต่ละหมู่บ้าน

    ทรัพยากรธรรมชาติ

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ  อันสวยงามหลายแห่ง คือ  น้ำตกลำโปร่งฟ้า  ถ้ำตาด้วง  ถ้ำฝ้าย แคมป์ช้างทวีชัยและอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวัน  โดยเฉพาะมานั่งช้าง  ล่องแพชมธรรมชาติของตำบลช่องสะเดาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ชาวบ้าน  มีรายได้และนำของพืชไร่มาจำหน่ายค้าขายให้นักท่องเที่ยว 

ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การประชุมสภา อบต. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการคลัง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน    การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม  ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   

กองช่าง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง  แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


Copyright © 2014

เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ : 034-697-480-1